+ Tên dự án: THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI

+ Mã: TCKS01

+ Chủ đầu tư: Anh Việt

+ Thời gian thi công: 01/2020

+ Vị trí: Thị trấn Sapa – Lào Cai

THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI
THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN 4 SAO SAPA CENTER – LÀO CAI